Detalji otplate kredita

Plan otplate kredita

Bankarske garancije

MFGBankarska garancija je sredstvo obezbeđenja potraživanja i predstavlja pismenu ispravu kojom se banka obavezuje prema primaocu garancije (korisniku) za slučaj da treće lice ne ispuni obavezu o dospelosti potraživanja, izmiri obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji.

 
MicroFinance Group svojim klijentima pruža kompletnu podršku tokom poslova obezbeđivanja bankaskih garancija koji, imeđu ostalog, uključuju:
  • Prikupljanje potrebne dokumentacije,
  • Analizu finansijskog potencijala i mogućnosti za uzimanje garancija,
  • Pregovore sa bankama oko uslova realizacije bankarske garancije i dr.
Osnovna prednost bankarske garancije ogleda se u njenoj bržoj i efikasnijoj realizaciji, obzirom na to da u slučaju izvršenja obaveze od strane dužnika poverilac po pravilu ne mora pokretati sudski spor radi namirenja svog potraživanja. Bankarska garancija je sigurnija u odnosu na jemstvo i hipoteku, budući da za ispunjenje dužnikove obaveze garantuje banka kao finansijska institucija. 
 
Korisnik garancije može svoja prava iz garancije ustupiti trećem licu samo sa ustupanjem potraživanja koje je obezbeđeno garancijom i prenosom svojih obaveza u vezi sa obezbeđenim potraživanjem. 
 
MicroFinance Group je spreman da svojim resursima i znanjem, stane iza Vas i pomogne u realizaciji zahteva, a svoju proviziju naplati nakon odobrenja bankarske garancije.

Poslovni partneri

  • Win Win Computers
  • NARR
  • Singidunum
  • Advokatska kancelarija - Business Law Serbia
 

Kontaktirajte nas

Radno vreme: Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00
Telefon: +381 (0)11 6300-326, +381 (0)11 6300-327
E-mail: office@mfg.rs

 

Izaberite jezik